نیروگاه متصل به شبکه

نیروگاه متصل به شبکه ( on grid)

نیروگاه متصل به شبکه ( on grid)

سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر را می توان به دو بخش نیروگاه های کوچک و نیروگاه های بزرگ دسته بندی کرد. بحث های فنی هردو سرمایه گذاری مشترک می باشند و تنها تفاوتی که در این دو مورد وجود دارد تفاوت نرخ خرید پایه برق با افزایش ظرفیت نیروگاه هاست. نیروگاه های کوچک […]

خواندن ادامه