اخبار

پتانسیل استان مازندران جهت احداث نیروگاه فتوولتائیک
پتانسیل استان مازندران جهت احداث نیروگاه فتوولتائیک

پتانسیل استان مازندران جهت احداث نیروگاه فتوولتائیک

استان مازندران با وسعت ۲۳۷۵۶ کیلومتر مربع، ۱٫۴۴ درصد مساحت ایران را به خود اختصاص داده است. با توجه به اطلاعات موجود در اطلس جهانی خورشیدی، مقدار ساعات آفتابی (پارامتر اقلیمی است که نشان دهنده میزان انرژی دریافتی مناطق از خورشید می باشد) در استان مازندران بطور میانگین برابر ۴ کیلووات ساعت بر مترمربع در […]

خواندن ادامه
تامین حداقل ۲۰% برق مصرفی نهادهای دولتی با انرژی‌های تجدیدپذیر

تامین حداقل ۲۰% برق مصرفی نهادهای دولتی با انرژی‌های تجدیدپذیر

بـر اسـاس تصویـب نامـه هیـات وزیـران بـه شـماره ۷۸۲۵۰/ ت ۵۱۹۰۴ هــ در جلســه مــورخ ۳۱/۰۶/۹۵ با اســتناد به اصــل یکصــد و ســی و هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران مقــرر گردید وزارتخانــه‌هــا، موسسـات، شـرکت‌هـای دولتـی

خواندن ادامه
نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر اسفند ماه ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر اسفند ماه ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی به عنوان مهمترین رویداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه که سالانه با حضور جمع کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنایع مرتبط با انرژی های نو و صرفه جویی انرژی بر پا می گردد فرصت بسیار مغتنمی است […]

خواندن ادامه
1 16 17