ثبت نام

قرارداد کارآموزی
مصوب مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ هیات نظارت مرکزی
این قرارداد براساس ماده ۲ قانون کارآموزی مصوب ۲۸/۲/۱۳۴۹ و بند ۱۴ ماده ۶ فصل چهارم دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی اداره امورآموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد مصوب هیات نظارت مرکزی با شرایط زیر بین خانم / آقای ایمان حسن خانی موسس/ مدیر آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد انرژی خورشیدی به نشانی مازندران ساری کوی طبرستان که از این به بعد مختصرا آموزشگاه نامیده می شود وخانم / آقای ………………………………………..فرزند………………………………. بشماره ملی ………………………………… به نشانی ……………………………………………………………………………………………….که از این به بعد مختصرا کارآموز نامیده میشود و باشرایط ذیل منعقد
می گردد :
ماده ۱- موضوع قرارداد : ارائه خدمات آموزش مهارت توسط آموزشگاه به کارآموز
ماده ۲- عنوان دوره ‚ مبلغ قرارداد (هزینه کارآموزی) ‚ مربی دوره ‚محل برگزاری دوره و مدت قرارداد بشرح ذیل :
۱-۲- آموزش ……….. ساعت ازحرفه ………………………… مطابق استاندارد …………………….. باشهریه …………………… ریال بصورت حضوری □ مجازی□ تلفیقی □ خصوصی□
نیمه خصوصی □ خاص □ در محل آموزشگاه□ خارج از محل آموزشگاه □ طبق مجوز شماره ……………. مورخ …………….هیات نظارت استان
بر اساس طرح درس های معین و برنامه آموزشی اعلام شده توسط آموزشگاه‚ دوره/دوره های فوق اجرا خواهد شد و کارآموز از طریق درج امضاء در برگ گزارش عملکرد اجرایی آموزشی و آمار حضور و غیاب کارآموزان ، حضور خود در جلسات مربوطه از کلاس (و اجرای موضوع قرارداد) را تائید خواهد کرد.
ماده ۳- کل مبلغ قرارداد به عدد …………………….. ریال وبحروف ……………………………………………………………….. ریال بابت آموزش تعداد ……… دوره آموزشی توسط کارآموزبه صورت نقد یا اقساط به شرح ماده ۲ در وجه آموزشگاه پرداخت می گردد.
تبصره ۱) کارآموز بابت تضمین پرداخت اقساط خود یک برگ سفته /چک بشماره سریال چاپی …………………… بمبلغ ……………… ریال به آموزشگاه تحویل داد که پس از تسویه کل شهریه ‚آموزشگاه ملزم به عودت آن می باشد .
تبصره ۲) آموزشگاه موظف است در قبال اخذ شهریه از کارآموزان ، رسید یا مستندی که میزان شهریه دریافتی ، نام آموزشگاه ، مشخصات کارآموز و نوع حرفه در آن قید و توسط مدیر آموزشگاه امضاء و مهر شده باشد را در دو نسخه صادر و یک نسخه آن را به کارآموز ارائه و مراتب را در دفاتر و یا سیستم مالی آموزشگاه و جدول پیوست این قرارداد درج نماید .
تبصره ۳-علاوه بر شهریه دوره ‚ سایر هزینه ها شامل : هزینه ثبت نام پرتال ، معرفی به آزمون ، مشاوره ، هزینه صدور گواهینامه‚ هزینه های شرکت در آزمون کتبی و عملی مجدد بر اساس مبالغ اعلام شده از سوی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور از سوی کارآموز می بایست پرداخت شود.
ماده ۴ : نحوه پرداخت و عودت شهریه :
۱-۴-پرداخت شهریه بر اسا س توافق طرفین به دو صورت : تمام نقدو یکجا و یا اقساطی بر اساس جدول پیوست قابلیت پرداخت خواهدداشت.
۲-۴-بنا به درخواست کارآموز و تایید مرکز معین مربوطه ‚ عودت شهریه در حالت های زیر امکانپذیر می باشد:
۱-آموزشگاه از زمان پیش ثبت نام /ثبت نام موظف است ظرف یک ماه دوره مربوطه را شروع نماید؛ پس از پایان مهلت مذکور و در صورت درخواست کارآموز ‚ آموزشگاه موظف است میزان مبلغ شهریه دریافت شده از کارآموز را عودت نماید.
۲-در صورت انصراف کارآموز یک هفته قبل از شروع دوره ‚ چنانچه کل شهریه از سوی کارآموز پرداخت شده بود ‚ ۲۰ در صد کسر و ۸۰ در صد عودت داده می شود . در صورت پرداخت مبلغی از شهریه (مبلغ پیش پرداخت) از سوی کار آموز ‚۲۰ در صد از کل شهریه مصوب کسر و مابقی آن می بایست عودت داده شود .
۳-در صورت انصراف کتبی کارآموز تا زمان طی شدن ۱۰ درصد از ساعات کل آموزش‚ پس از ارایه ی مستنداتی مبنی بر بیماری‚انتقال محل سکونت و موارد مشابه ‚ آموزشگاه موظف است ۲۰ درصد شهریه را عودت نماید.
۴ -چنانچه به هر دلیل موسس پس از شروع دوره آموزشی از ادامه دوره منصرف شود ‚ باید تمام شهریه دوره آموزشی مربوطه دریافت شده از کارآموز را عودت نماید .
۵-چنانچه قرار داد کارآموزی به هر دلیلی منعقد نشده باشد ‚ در هر مرحله (قبل یا حین آموزش) ‚ موسس موظف است کل مبلغ شهریه مصوب را عودت نماید .
۶-چنانچه آموزش ارایه شده کمتر از میزان تعیین وتوافق شده در قرارداد کارآموزی ارایه شده باشد‚به میزان کسر ساعت آموزش (احراز شده) می بایست مبلغ شهریه محاسبه واز سوی آموزشگاه به کارآموز عودت گردد.
ماده ۵- تعهدات کارآموز :
۱-۵- کارآموز موظف به رعایت ضوابط ومقررات آموزشی و انضباطی آموزشگاه که منطبق با دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد مصوب هیات نظارت می باشد.(ضوابط ومقررات مذکور به همراه نسخه قرارداد تحویل می گردد)
۲-۵- درصورتی که کارآموز عمداً یا در اثر سهل انگاری و یا به علت عدم توجه به دستورات مربی و مقررات کارگاهی و غیره خساراتی به سخت افزارها، تجهیزات، لوازم اندازه گیری، تابلوهای آموزش، ابزار، ساختمان و سایر وسایل با اموال آموزشگاه وارد کند موظف است خسارات را ( مطابق تشخیص و برآورد آموزشگاه ) در مدت زمان توافق شده فی مابین طرفین(ترجیحا یک هفته) جبران نماید .
۳-۵-کارآموز موظف است از بحث یا عنوان کردن هرگونه مباحث غیر فنی و یا مطالبی که با برنامه درسی ، اهداف وشئونات آموزشگاه مغایرت داشته باشد جداً خودداری نماید .
۴-۵- کارآموز موظف است کلیه ضوابط اجتماعی ، اخلاقی و شئون اسلامی را در محیط آموزشگاه رعایت نماید .
۵-۵- ایام یا جلسات غیبت موجه یا غیر ضرور کارآموز (که در برگه های آمار حضور و غیاب کلاس مربوطه منعکس و درج می‌گردد) جزء زمان آموزش اجرا شده از موضوع این قرارداد منظور می شود و آموزشگاه تعهدی مبنی بر جبران آنها نخواهد داشت . درصورتی که میزان غیبت کارآموز بیش از ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب باشد‚آموزشگاه مختار است که از حضور کارآموز جلوگیری نموده و این قرارداد را ( بدون التزام به استرداد هیچ مبلغی ) ملغی نماید .
۶-۵- کارآموز می باید رأس ساعت شروع به محوطه آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پایان جلسات درسی روزانه ، محوطه آموزش را ترک نموده و از هرگونه رفتار سوء و یا هرگونه بی انضباطی و اختلال در کلاس ها یا کارگاه ها خودداری نماید .
۷-۵- کارآموز موظف است تکالیف درسی که از طرف مربیان آموزشگاه به او داده می شود را انجام داده و مطالب آموزشی تدریس شده را مطالعه و فراگیری نماید و از طرح سئوالات بی محتوی و متوقف کننده برنامه اصلی کلاس پرهیز نماید.
۸-۵- سایر مقررات و شرایط قانونی شامل مقررات کار در کارگاه و آزمون و … که در قرارداد ذکر نشده ‚ می بایست از سوی آموزشگاه به کارآموز اطلاع رسانی شود و لازم الاجرا است.
ماده ۶- تعهدات آموزشگاه:
۱-۶- آموزشگاه موظف است کارآموزان را پیش از ثبت نام بطور کامل از شرایط آموزش- شهریه و… (این شرایط می باید کتبا یا به صورت دفترچه راهنمای ثبت نام آموزشگاه ها بطور واضح و شفاف درج گردد و در معرض دید کارآموز قرار گرفته و یا به وی ارائه شود) مطلع نماید .
۲-۶-تدوین واجرای برنامه آموزشی مطابق با استاندارد مربوطه توسط آموزشگاه انجام و به کارآموز ابلاغ می گردد.
۳-۶- در صورت پرداخت هزینه های مربوط به دوره ‚ آموزشگاه موظف است کارآموز را در پرتال جامع سازمان با رعایت ضوابط ومقررات ثبت نام نماید.
۴-۶- آموزشگاه موظف به معرفی کلیه متقاضیان کلاس های عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی جهت شرکت در آزمون های مربوط بر حسب جدول زمانبندی اعلام شده توسط سازمان می باشد ؛ و همچنین موظف است برای کارآموزان دوره های آموزش خاص، گواهی حضور در دوره آموزشی مطابق با فرمت تعیین شده توسط هیات نظارت مرکزی صادر نماید.
۵-۶- آموزشگاه موظف است در مدت زمان اعتبار این قرارداد به تعهدات خود طبق ضوابط ومقررات عمل نماید .
۶-۶- آموزشگاه موظف است ضوابط و مقررات آموزشی و انضباطی آموزشگاه را مطابق با دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی اداره آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد مصوب هیات نظارت تدوین و بعنوان جزء لاینفک این قرارداد ، به کارآموز تحویل نماید.
۷-۴- آموزشگاه موظف طبق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی هیات نظارت مرکزی و اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان و مفاد این قرارداد ‚ با رعایت عدل و انصاف و حسن خلق به نحو احسن نسبت به اجرای دوره/دوره های آموزشی مذکور اقدام نماید.
ماده ۷-حل اختلاف :
چنانچه بین طرفین قرارداد اختلافی پیش آمد مرکز معین مربوطه /اداره آموزشگاه های آزاد ومشارکت مردمی/هیات نظارت استان حسب مورد به اختلاف پیش امده رسیدگی می نمایند در غیر اینصورت مراتب از طریق مراجع صالحه قابل پیگیری خواهد شد.

محل امضاء کارآموز ( یا ولی و سرپرست قانونی او ) محل امضاء و مهر آموزشگاه ( مدیر یا موسس آموزشگاه) نام و نام خانوادگی : …. نام ونام خانوادگی: ……..
تاریخ : …. تاریخ : ……..

شرایط و قوانین را می پذیرم